Tag Archives: کارگاه می‌شود

Home / کارگاه می‌شود
3 Posts

کارگاه آموزشی کشت بافت گیاهی برگزار می‌شود
کارگاه آموزشی کشت بافت گیاهی در دانشگاه الزهرا برگزار می‌شود.

کارگاه آموزشی کشت بافت گیاهی برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی کشت بافت گیاهی در دانشگاه الزهرا برگزار می‌شود.
کارگاه آموزشی کشت بافت گیاهی برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی مدیریت هوشمند در بیمارستان‌ها برگزار می‌شود
کارگاه آموزشی مدیریت هوشمند در بیمارستان‌ها 28 آذر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار می‌شود.

کارگاه آموزشی مدیریت هوشمند در بیمارستان‌ها برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی مدیریت هوشمند در بیمارستان‌ها 28 آذر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار می‌شود.
کارگاه آموزشی مدیریت هوشمند در بیمارستان‌ها برگزار می‌شود

کارگاه ملاک‌های گزینش همسر برای دانشجویان برگزار می‌شود
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد کارگاه ویژه مجردین به‌منظور آموزش ملاک‌های گزینش همسر برای دانشجویان برگزار می‌کند.

کارگاه ملاک‌های گزینش همسر برای دانشجویان برگزار می‌شود

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد کارگاه ویژه مجردین به‌منظور آموزش ملاک‌های گزینش همسر برای دانشجویان برگزار می‌کند.
کارگاه ملاک‌های گزینش همسر برای دانشجویان برگزار می‌شود