Tag Archives: قانون با

Home / قانون با
2 Posts

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان با ورود آقازاده‌ها تلخ نشود
دبیر خانه احزاب کشور تأکید کرد: میوه قانون ممنوعیت به‌‌کارگیری بازنشستگان با ورود آقازاده‌ها تلخ نشود

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان با ورود آقازاده‌ها تلخ نشود

دبیر خانه احزاب کشور تأکید کرد: میوه قانون ممنوعیت به‌‌کارگیری بازنشستگان با ورود آقازاده‌ها تلخ نشود
قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان با ورود آقازاده‌ها تلخ نشود

سخن همکار :سکوتی تلخ تر از فریاد با درد 11 ساله تبعیض از عدم اجرای قانون

سخن همکار :سکوتی تلخ تر از فریاد با درد 11 ساله تبعیض از عدم اجرای قانون

سخن همکار :سکوتی تلخ تر از فریاد با درد 11 ساله تبعیض از عدم اجرای قانون