Tag Archives: در مسکن

Home / در مسکن
1 Post

جزئیات محدودیت‌ها در خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن
خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن در حال حاضر از سوی دو بانک عرضه می‌شود که از سوی شورای پول و اعتبار برای آن‌ها، محدودیت‌هایی تعیین شده است.

جزئیات محدودیت‌ها در خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن

خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن در حال حاضر از سوی دو بانک عرضه می‌شود که از سوی شورای پول و اعتبار برای آن‌ها، محدودیت‌هایی تعیین شده است.
جزئیات محدودیت‌ها در خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن