Tag Archives: در شرایط

Home / در شرایط
2 Posts

بازنگری در قوانین عادی کشور در شرایط تحریم
وزیر صنعت ، معدن و تجارت تأکید کرد: باید قوانین عادی کشور در شرایط تحریم بازنگری شود.

بازنگری در قوانین عادی کشور در شرایط تحریم

وزیر صنعت ، معدن و تجارت تأکید کرد: باید قوانین عادی کشور در شرایط تحریم بازنگری شود.
بازنگری در قوانین عادی کشور در شرایط تحریم