Tag Archives: به کشور

Home / به کشور
5,494 Posts

نگاه به شرق باید رویکردی راهبردی و در راستای حفظ منافع کشور باشد
اگر صحبت از نگاه به شرق می‌شود، به معنای اتکا صرف به شرق نیست بلکه باید بتوانیم از تمام امکانات موجود برای حفظ هویت، استقلال، منافع، امنیت ملی خود استفاده کنیم.

نگاه به شرق باید رویکردی راهبردی و در راستای حفظ منافع کشور باشد

اگر صحبت از نگاه به شرق می‌شود، به معنای اتکا صرف به شرق نیست بلکه باید بتوانیم از تمام امکانات موجود برای حفظ هویت، استقلال، منافع، امنیت ملی خود استفاده کنیم.
نگاه به شرق باید رویکردی راهبردی و در راستای حفظ منافع کشور باشد

تذکر به رئیس جمهور در خصوص حقوق و مزایای فرهنگیان کشور

تذکر به رئیس جمهور در خصوص حقوق و مزایای فرهنگیان کشور

تذکر به رئیس جمهور در خصوص حقوق و مزایای فرهنگیان کشور