7 انتصاب جدید در شرکت ملی حفاری ایران

Home / 7 انتصاب جدید در شرکت ملی حفاری ایران

7 انتصاب جدید در شرکت ملی حفاری ایران
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، هفت انتصاب جدید در این شرکت را کلید زد.

7 انتصاب جدید در شرکت ملی حفاری ایران

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، هفت انتصاب جدید در این شرکت را کلید زد.
7 انتصاب جدید در شرکت ملی حفاری ایران