6 استاندار فردا در جلسه هیأت دولت انتخاب می‌شوند

Home / 6 استاندار فردا در جلسه هیأت دولت انتخاب می‌شوند

6 استاندار فردا در جلسه هیأت دولت انتخاب می‌شوند
شنیده‌ها حکایت از انتخاب 6 تَن از استانداران در جلسه فردای هیأت دولت دارد.

6 استاندار فردا در جلسه هیأت دولت انتخاب می‌شوند

شنیده‌ها حکایت از انتخاب 6 تَن از استانداران در جلسه فردای هیأت دولت دارد.
6 استاندار فردا در جلسه هیأت دولت انتخاب می‌شوند