50 سال برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور زمان نیاز است

Home / 50 سال برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور زمان نیاز است

50 سال برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور زمان نیاز است
عضو کمیسیون عمران بابیان اینکه برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام 50 سال زمان نیاز است، گفت: با توجه به بودجه عمرانی ناچیز دولت تا ۵۰ سال آینده نباید پروژه جدیدی در کشور تعریف شود.

50 سال برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور زمان نیاز است

عضو کمیسیون عمران بابیان اینکه برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام 50 سال زمان نیاز است، گفت: با توجه به بودجه عمرانی ناچیز دولت تا ۵۰ سال آینده نباید پروژه جدیدی در کشور تعریف شود.
50 سال برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور زمان نیاز است