5 مرزبان ربوده شده ایرانی آزاد شدند

Home / 5 مرزبان ربوده شده ایرانی آزاد شدند

5 مرزبان ربوده شده ایرانی آزاد شدند
مدیرکل امور مرزی وزارت کشور در گفتگو با آنا گفت: 5 نفر از مرزبانان ربوده شده ایرانی در مرز میرجاوه آزاد شده و هم اکنون در اختیار دولت پاکستان هستند.

5 مرزبان ربوده شده ایرانی آزاد شدند

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور در گفتگو با آنا گفت: 5 نفر از مرزبانان ربوده شده ایرانی در مرز میرجاوه آزاد شده و هم اکنون در اختیار دولت پاکستان هستند.
5 مرزبان ربوده شده ایرانی آزاد شدند