40 درصد سربازان کشور دارای تحصیلات عالیه هستند

Home / 40 درصد سربازان کشور دارای تحصیلات عالیه هستند

40 درصد سربازان کشور دارای تحصیلات عالیه هستند
فرمانده قرارگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح گفت: 40 درصد سربازان کشور دارای تحصیلات عالیه هستند.

40 درصد سربازان کشور دارای تحصیلات عالیه هستند

فرمانده قرارگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح گفت: 40 درصد سربازان کشور دارای تحصیلات عالیه هستند.
40 درصد سربازان کشور دارای تحصیلات عالیه هستند