25 تشکل دانشجویی درباره طرح افزایش حداقل سن ازدواج هشدار دادند

Home / 25 تشکل دانشجویی درباره طرح افزایش حداقل سن ازدواج هشدار دادند

25 تشکل دانشجویی درباره طرح افزایش حداقل سن ازدواج هشدار دادند
25 تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی طی بیانیه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس در خصوص طرح افزایش حداقل سن ازدواج هشدار دادند.

25 تشکل دانشجویی درباره طرح افزایش حداقل سن ازدواج هشدار دادند

25 تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی طی بیانیه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس در خصوص طرح افزایش حداقل سن ازدواج هشدار دادند.
25 تشکل دانشجویی درباره طرح افزایش حداقل سن ازدواج هشدار دادند