2 سؤال امام جمعه مشهد از وزرای جدید و مجلس

Home / 2 سؤال امام جمعه مشهد از وزرای جدید و مجلس

2 سؤال امام جمعه مشهد از وزرای جدید و مجلس
امام‌جمعه مشهد با طرح دو سؤال از وزرای جدید و مجلس تأکید کرد: وزرا به اجرای مطالبات مردم بپردازند؛ چند وزیر عوض شده اما مطالبات مردم هنوز برآورده نشده است.

2 سؤال امام جمعه مشهد از وزرای جدید و مجلس

امام‌جمعه مشهد با طرح دو سؤال از وزرای جدید و مجلس تأکید کرد: وزرا به اجرای مطالبات مردم بپردازند؛ چند وزیر عوض شده اما مطالبات مردم هنوز برآورده نشده است.
2 سؤال امام جمعه مشهد از وزرای جدید و مجلس