یک‌جانبه‌گرایی دردسرساز ترامپ

Home / یک‌جانبه‌گرایی دردسرساز ترامپ

یک‌جانبه‌گرایی دردسرساز ترامپ
بسیاری‌از بازیگران فعال در حوزه روابط بین‌الملل و اقتصاد سیاست‌های ترامپ را در این حوزه‌ها مخرب می‌دانند و خواستار مقابله با یک‌جانبه‌گرایی کاخ سفید هستند.

یک‌جانبه‌گرایی دردسرساز ترامپ

بسیاری‌از بازیگران فعال در حوزه روابط بین‌الملل و اقتصاد سیاست‌های ترامپ را در این حوزه‌ها مخرب می‌دانند و خواستار مقابله با یک‌جانبه‌گرایی کاخ سفید هستند.
یک‌جانبه‌گرایی دردسرساز ترامپ