گعده مدیران گروه‌های تبلیغ جهادی برگزار شد

Home / گعده مدیران گروه‌های تبلیغ جهادی برگزار شد

گعده مدیران گروه‌های تبلیغ جهادی برگزار شد
گعده مدیران گروه‌های تبلیغ جهادی از سوی تشکل فراگیر تبلیغ گروهی طلاب، امشب در قم برگزار شد.

گعده مدیران گروه‌های تبلیغ جهادی برگزار شد

گعده مدیران گروه‌های تبلیغ جهادی از سوی تشکل فراگیر تبلیغ گروهی طلاب، امشب در قم برگزار شد.
گعده مدیران گروه‌های تبلیغ جهادی برگزار شد