گردهمایی بزرگ دانشجویان مهدی یاور

Home / گردهمایی بزرگ دانشجویان مهدی یاور

گردهمایی بزرگ دانشجویان مهدی یاور
گردهمایی بزرگ دانشجویان مهدی یاور ظهر امروز در مسجد مقدس جمکران برگزار شد.

گردهمایی بزرگ دانشجویان مهدی یاور

گردهمایی بزرگ دانشجویان مهدی یاور ظهر امروز در مسجد مقدس جمکران برگزار شد.
گردهمایی بزرگ دانشجویان مهدی یاور