گجت‌ها و اپلیکیشن‌ها زندگی امروز را تغییر داده‌اند 

Home / گجت‌ها و اپلیکیشن‌ها زندگی امروز را تغییر داده‌اند 

گجت‌ها و اپلیکیشن‌ها زندگی امروز را تغییر داده‌اند 
مدیرعامل فرودگاه‌ بین‌المللی و منطقه ویژه‌ اقتصادی‌ پیام گفت: بشر با گجت‌ها و اپلیکیشن‌ها به دوره چهارم انقلاب صنعتی وارد شده است.

گجت‌ها و اپلیکیشن‌ها زندگی امروز را تغییر داده‌اند 

مدیرعامل فرودگاه‌ بین‌المللی و منطقه ویژه‌ اقتصادی‌ پیام گفت: بشر با گجت‌ها و اپلیکیشن‌ها به دوره چهارم انقلاب صنعتی وارد شده است.
گجت‌ها و اپلیکیشن‌ها زندگی امروز را تغییر داده‌اند