کی‌روش منشأ تمام حواشی در فوتبال ایران است

Home / کی‌روش منشأ تمام حواشی در فوتبال ایران است

کی‌روش منشأ تمام حواشی در فوتبال ایران است
پیشکسوت پرسپولیس گفت: متأسفانه حواشی که سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به وجود آورده است بیش از حد معمول است و این مربی منشأ همه درگیری‌هاست.

کی‌روش منشأ تمام حواشی در فوتبال ایران است

پیشکسوت پرسپولیس گفت: متأسفانه حواشی که سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به وجود آورده است بیش از حد معمول است و این مربی منشأ همه درگیری‌هاست.
کی‌روش منشأ تمام حواشی در فوتبال ایران است