کنفرانس بین‌المللی علوم کاربردی در سنگاپور برگزار می‌شود

Home / کنفرانس بین‌المللی علوم کاربردی در سنگاپور برگزار می‌شود

کنفرانس بین‌المللی علوم کاربردی در سنگاپور برگزار می‌شود
کنفرانس بین‌المللی علوم کاربردی، داده‌کاوی، مهندسی، طراحی و مواد هوشمند در سنگاپور برگزار خواهد شد.

کنفرانس بین‌المللی علوم کاربردی در سنگاپور برگزار می‌شود

کنفرانس بین‌المللی علوم کاربردی، داده‌کاوی، مهندسی، طراحی و مواد هوشمند در سنگاپور برگزار خواهد شد.
کنفرانس بین‌المللی علوم کاربردی در سنگاپور برگزار می‌شود