کمیسیون تولید محتوا گروه‌های تبلیغی راه‌اندازی می‌شود

Home / کمیسیون تولید محتوا گروه‌های تبلیغی راه‌اندازی می‌شود

کمیسیون تولید محتوا گروه‌های تبلیغی راه‌اندازی می‌شود
عضو شورای مرکزی تشکل فراگیر تبلیغ گروهی طلاب از تشکیل کمیسیون تخصصی تولید محتوا در این مرکز تبلیغی خبر داد.

کمیسیون تولید محتوا گروه‌های تبلیغی راه‌اندازی می‌شود

عضو شورای مرکزی تشکل فراگیر تبلیغ گروهی طلاب از تشکیل کمیسیون تخصصی تولید محتوا در این مرکز تبلیغی خبر داد.
کمیسیون تولید محتوا گروه‌های تبلیغی راه‌اندازی می‌شود