کرار؛ غول زرهی با قابلیت شلیک به اهداف ثابت و متحرک در روز و شب

Home / کرار؛ غول زرهی با قابلیت شلیک به اهداف ثابت و متحرک در روز و شب

کرار؛ غول زرهی با قابلیت شلیک به اهداف ثابت و متحرک در روز و شب
تانک کرار، دستاورد مهم نظامی تولید داخل محسوب می‌شود که قابلیت شلیک به اهداف ثابت و متحرک را در شب و روز دارد.

کرار؛ غول زرهی با قابلیت شلیک به اهداف ثابت و متحرک در روز و شب

تانک کرار، دستاورد مهم نظامی تولید داخل محسوب می‌شود که قابلیت شلیک به اهداف ثابت و متحرک را در شب و روز دارد.
کرار؛ غول زرهی با قابلیت شلیک به اهداف ثابت و متحرک در روز و شب