کتاب فناوری نرم رونمایی می‌شود

Home / کتاب فناوری نرم رونمایی می‌شود

کتاب فناوری نرم رونمایی می‌شود
کتاب فناوری نرم نوشته جین زویینگ توسط مهدی حمزه‌پور از استادان دانشگاه امام صادق (ع) و علیرضا خطیبی ترجمه‌ شده است.

کتاب فناوری نرم رونمایی می‌شود

کتاب فناوری نرم نوشته جین زویینگ توسط مهدی حمزه‌پور از استادان دانشگاه امام صادق (ع) و علیرضا خطیبی ترجمه‌ شده است.
کتاب فناوری نرم رونمایی می‌شود