کاشت 200 نهال لیموترش اصلاح شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

Home / کاشت 200 نهال لیموترش اصلاح شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

کاشت 200 نهال لیموترش اصلاح شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان
200 اصله نهال لیموترش اصلاح‌شده در راستای طرح افزایش بخش مرکبات در مزرعه آموزشی- تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان غرس شد.

کاشت 200 نهال لیموترش اصلاح شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

200 اصله نهال لیموترش اصلاح‌شده در راستای طرح افزایش بخش مرکبات در مزرعه آموزشی- تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان غرس شد.
کاشت 200 نهال لیموترش اصلاح شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان