چین ادعای سوءرفتار با مسلمانان را رد کرد‌

Home / چین ادعای سوءرفتار با مسلمانان را رد کرد‌

چین ادعای سوءرفتار با مسلمانان را رد کرد‌
معاون وزیر امور خارجه چین، خبرهای مربوط به سوءرفتار با مسلمانان را تکذیب و آن‌ها را به دور از حقیقت توصیف کرد.

چین ادعای سوءرفتار با مسلمانان را رد کرد‌

معاون وزیر امور خارجه چین، خبرهای مربوط به سوءرفتار با مسلمانان را تکذیب و آن‌ها را به دور از حقیقت توصیف کرد.
چین ادعای سوءرفتار با مسلمانان را رد کرد‌