چه مجازاتی در انتظار کیف‌قاپان است

Home / چه مجازاتی در انتظار کیف‌قاپان است

چه مجازاتی در انتظار کیف‌قاپان است
طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات افرادی که اقدام به کیف‌قاپی می‌کنند از یک تا 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق است.

چه مجازاتی در انتظار کیف‌قاپان است

طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات افرادی که اقدام به کیف‌قاپی می‌کنند از یک تا 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق است.
چه مجازاتی در انتظار کیف‌قاپان است