چرا اکثر معلم‌ها زن هستند؟

Home / چرا اکثر معلم‌ها زن هستند؟

چرا اکثر معلم‌ها زن هستند؟
مطالعات جدید در استرالیا نشان می‌دهد که زنان به‌طور قابل‌توجهی در حرفه تدریس فعال هستند.

چرا اکثر معلم‌ها زن هستند؟

مطالعات جدید در استرالیا نشان می‌دهد که زنان به‌طور قابل‌توجهی در حرفه تدریس فعال هستند.
چرا اکثر معلم‌ها زن هستند؟