پ.ک.ک همچنان در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا

Home / پ.ک.ک همچنان در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا

پ.ک.ک همچنان در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا
دیوان دادگستری اروپا نام پ.ک.ک را از لیست گروه‌های تروریستی حذف نکرد.

پ.ک.ک همچنان در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا

دیوان دادگستری اروپا نام پ.ک.ک را از لیست گروه‌های تروریستی حذف نکرد.
پ.ک.ک همچنان در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا