پیگیری طرح تأمین منابع مالی نیروهای مسلح در فراکسیون ولایی مجلس

Home / پیگیری طرح تأمین منابع مالی نیروهای مسلح در فراکسیون ولایی مجلس

پیگیری طرح تأمین منابع مالی نیروهای مسلح در فراکسیون ولایی مجلس
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: چندین طرح در زمینه تأمین منابع نیروهای مسلح داریم که قرار است در فراکسیون ولایی مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

پیگیری طرح تأمین منابع مالی نیروهای مسلح در فراکسیون ولایی مجلس

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: چندین طرح در زمینه تأمین منابع نیروهای مسلح داریم که قرار است در فراکسیون ولایی مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.
پیگیری طرح تأمین منابع مالی نیروهای مسلح در فراکسیون ولایی مجلس