پیام تسلیت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به دکتر طهرانچی

Home / پیام تسلیت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به دکتر طهرانچی

پیام تسلیت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به دکتر طهرانچی
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی در پیامی درگذشت والده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی را به دکتر محمدمهدی طهرانچی تسلیت گفت.

پیام تسلیت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به دکتر طهرانچی

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی در پیامی درگذشت والده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی را به دکتر محمدمهدی طهرانچی تسلیت گفت.
پیام تسلیت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به دکتر طهرانچی