پومسه تیمی مردان بر سکوی سوم جهان ایستاد

Home / پومسه تیمی مردان بر سکوی سوم جهان ایستاد

پومسه تیمی مردان بر سکوی سوم جهان ایستاد
تیم پومسه مردان عنوان سومی مسابقات قهرمانی جهان را از آن خود کرد.

پومسه تیمی مردان بر سکوی سوم جهان ایستاد

تیم پومسه مردان عنوان سومی مسابقات قهرمانی جهان را از آن خود کرد.
پومسه تیمی مردان بر سکوی سوم جهان ایستاد