پلت فرم حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در دستور کار معاونت علمی

Home / پلت فرم حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در دستور کار معاونت علمی

پلت فرم حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در دستور کار معاونت علمی
رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: این معاونت پلت فرم حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را در دستور کار قرار داده است.

پلت فرم حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در دستور کار معاونت علمی

رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: این معاونت پلت فرم حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را در دستور کار قرار داده است.
پلت فرم حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در دستور کار معاونت علمی