پرداخت سهمیه بنزین به هر فرد ایرانی به جای پرداختن به هر خودرو

Home / پرداخت سهمیه بنزین به هر فرد ایرانی به جای پرداختن به هر خودرو

پرداخت سهمیه بنزین به هر فرد ایرانی به جای پرداختن به هر خودرو
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس طرح این مرکز، به هر ایرانی دارای کد ملی، به‌اندازه مشخصی اعتبار استفاده از بنزین به‌طور ماهانه تعلق می‌گیرد.

پرداخت سهمیه بنزین به هر فرد ایرانی به جای پرداختن به هر خودرو

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس طرح این مرکز، به هر ایرانی دارای کد ملی، به‌اندازه مشخصی اعتبار استفاده از بنزین به‌طور ماهانه تعلق می‌گیرد.
پرداخت سهمیه بنزین به هر فرد ایرانی به جای پرداختن به هر خودرو