پدیده را برای قهرمانی نبستیم

Home / پدیده را برای قهرمانی نبستیم

پدیده را برای قهرمانی نبستیم
سرمربی تیم پدیده گفت: دنبال اینکه حتماً قهرمان شویم نیستیم و اصلاً تیم را برای قهرمانی نبستیم.

پدیده را برای قهرمانی نبستیم

سرمربی تیم پدیده گفت: دنبال اینکه حتماً قهرمان شویم نیستیم و اصلاً تیم را برای قهرمانی نبستیم.
پدیده را برای قهرمانی نبستیم