پای هوش مصنوعی به گردشگری باز شد

Home / پای هوش مصنوعی به گردشگری باز شد

پای هوش مصنوعی به گردشگری باز شد
دانشگاه بورنموث کارگاهی برای استفاده از هوش مصنوعی در صنعت گردشگری و مهمان‌نوازی برگزار می‌کند.

پای هوش مصنوعی به گردشگری باز شد

دانشگاه بورنموث کارگاهی برای استفاده از هوش مصنوعی در صنعت گردشگری و مهمان‌نوازی برگزار می‌کند.
پای هوش مصنوعی به گردشگری باز شد