پایبندی به انقلاب اسلامی دلیل دشمنی آمریکا با ملت ایران است

Home / پایبندی به انقلاب اسلامی دلیل دشمنی آمریکا با ملت ایران است

پایبندی به انقلاب اسلامی دلیل دشمنی آمریکا با ملت ایران است
مسئول نهاد رهبری در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان اصفهان گفت: دلیل اصلی دشمنی امپریالیسم با محوریت آمریکا با ما، پایبندی نظام و مردم به انقلاب اسلامی است.

پایبندی به انقلاب اسلامی دلیل دشمنی آمریکا با ملت ایران است

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان اصفهان گفت: دلیل اصلی دشمنی امپریالیسم با محوریت آمریکا با ما، پایبندی نظام و مردم به انقلاب اسلامی است.
پایبندی به انقلاب اسلامی دلیل دشمنی آمریکا با ملت ایران است