پاکستان برای آزادسازی گروگان‌های ایرانی اقدام کند

Home / پاکستان برای آزادسازی گروگان‌های ایرانی اقدام کند

پاکستان برای آزادسازی گروگان‌های ایرانی اقدام کند
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار رئیس مجلس پاکستان خواستار اقدام این کشور برای آزادسازی گروگان‌های ایرانی شد.

پاکستان برای آزادسازی گروگان‌های ایرانی اقدام کند

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار رئیس مجلس پاکستان خواستار اقدام این کشور برای آزادسازی گروگان‌های ایرانی شد.
پاکستان برای آزادسازی گروگان‌های ایرانی اقدام کند