وضعیت معلولان ضایعه نخاعی زیر صفر است/ ای‌کاش شهر مناسب‌سازی شود

Home / وضعیت معلولان ضایعه نخاعی زیر صفر است/ ای‌کاش شهر مناسب‌سازی شود

وضعیت معلولان ضایعه نخاعی زیر صفر است/ ای‌کاش شهر مناسب‌سازی شود
توانیاب مریوانی گفت: وضعیت معلولان ضایعه نخاعی زیر صفر است و خیلی به آنان رسیدگی نمی‌شود؛ البته ای کاش شهرها مناسب‌سازی شده بودند.

وضعیت معلولان ضایعه نخاعی زیر صفر است/ ای‌کاش شهر مناسب‌سازی شود

توانیاب مریوانی گفت: وضعیت معلولان ضایعه نخاعی زیر صفر است و خیلی به آنان رسیدگی نمی‌شود؛ البته ای کاش شهرها مناسب‌سازی شده بودند.
وضعیت معلولان ضایعه نخاعی زیر صفر است/ ای‌کاش شهر مناسب‌سازی شود