ورود 4 میلیون و 700 هزار گردشگر خارجی در 7 ماهه سال جاری

Home / ورود 4 میلیون و 700 هزار گردشگر خارجی در 7 ماهه سال جاری

ورود 4 میلیون و 700 هزار گردشگر خارجی در 7 ماهه سال جاری
رئیس سازمان میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری گفت: در هفت ماه سال جاری، بیش از 4 میلیون و 700 هزار گردشگر خارجی وارد کشور شده‌اند.

ورود 4 میلیون و 700 هزار گردشگر خارجی در 7 ماهه سال جاری

رئیس سازمان میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری گفت: در هفت ماه سال جاری، بیش از 4 میلیون و 700 هزار گردشگر خارجی وارد کشور شده‌اند.
ورود 4 میلیون و 700 هزار گردشگر خارجی در 7 ماهه سال جاری