وحدت باید گفتمانی باشد

Home / وحدت باید گفتمانی باشد

وحدت باید گفتمانی باشد
نماینده مقام معظم رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی در توئیتی نوشت: قرار نیست وحدت قبیلگی باشد، وحدت باید گفتمانی باشد.

وحدت باید گفتمانی باشد

نماینده مقام معظم رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی در توئیتی نوشت: قرار نیست وحدت قبیلگی باشد، وحدت باید گفتمانی باشد.
وحدت باید گفتمانی باشد