وای به رزوی که دانشجویان نسبت به درد جامعه بی‌تفاوت باشند

Home / وای به رزوی که دانشجویان نسبت به درد جامعه بی‌تفاوت باشند

وای به رزوی که دانشجویان نسبت به درد جامعه بی‌تفاوت باشند
دانشجو باید در برنامه خودسازی پیش‌بينی کند چگونه خودش را بسازد که فردا به خیل بی‌دردان نپیوندد، بلکه روزبه‌روز دردمندتر بماند.

وای به رزوی که دانشجویان نسبت به درد جامعه بی‌تفاوت باشند

دانشجو باید در برنامه خودسازی پیش‌بينی کند چگونه خودش را بسازد که فردا به خیل بی‌دردان نپیوندد، بلکه روزبه‌روز دردمندتر بماند.
وای به رزوی که دانشجویان نسبت به درد جامعه بی‌تفاوت باشند