هوادار پرسپولیسم اما سرِ تبریز سلامت، سرِ ایران سلامت

Home / هوادار پرسپولیسم اما سرِ تبریز سلامت، سرِ ایران سلامت

هوادار پرسپولیسم اما سرِ تبریز سلامت، سرِ ایران سلامت
شرکت پیشکسوتان کهن پرسپولیس بیانیه‌ای را خطاب به هواداران پرسپولیس و تراکتورسازی صادر کرد.

هوادار پرسپولیسم اما سرِ تبریز سلامت، سرِ ایران سلامت

شرکت پیشکسوتان کهن پرسپولیس بیانیه‌ای را خطاب به هواداران پرسپولیس و تراکتورسازی صادر کرد.
هوادار پرسپولیسم اما سرِ تبریز سلامت، سرِ ایران سلامت