هندوستان برای توسعه چابهار تعهد ۵۰۰ میلیون دلاری دارد

Home / هندوستان برای توسعه چابهار تعهد ۵۰۰ میلیون دلاری دارد

هندوستان برای توسعه چابهار تعهد ۵۰۰ میلیون دلاری دارد
سفیر هند در ایران تأکید کرد: هندوستان تعهد ۵۰۰ میلیون دلاری و سرمایه‌گذاری ۱,۵ میلیارد دلاری برای توسعه چابهار را در دستور کار دارد.

هندوستان برای توسعه چابهار تعهد ۵۰۰ میلیون دلاری دارد

سفیر هند در ایران تأکید کرد: هندوستان تعهد ۵۰۰ میلیون دلاری و سرمایه‌گذاری ۱,۵ میلیارد دلاری برای توسعه چابهار را در دستور کار دارد.
هندوستان برای توسعه چابهار تعهد ۵۰۰ میلیون دلاری دارد