همایش آموزشی فانوس راه برگزار می‌‌‌شود

Home / همایش آموزشی فانوس راه برگزار می‌‌‌شود

همایش آموزشی فانوس راه برگزار می‌‌‌شود
دبیر واحد خواهران اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: دوره تکمیلی همایش آموزشی زن و خانواده واحد خواهران این اتحادیه دانشجویان برگزار می‌شود.

همایش آموزشی فانوس راه برگزار می‌‌‌شود

دبیر واحد خواهران اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: دوره تکمیلی همایش آموزشی زن و خانواده واحد خواهران این اتحادیه دانشجویان برگزار می‌شود.
همایش آموزشی فانوس راه برگزار می‌‌‌شود