هشتمین کنفرانس منطقه‌ای حقوق بین‌المللی بشردوستانه جنوب آسیا

Home / هشتمین کنفرانس منطقه‌ای حقوق بین‌المللی بشردوستانه جنوب آسیا

هشتمین کنفرانس منطقه‌ای حقوق بین‌المللی بشردوستانه جنوب آسیا
هشتمین کنفرانس منطقه‌ای حقوق بین‌المللی بشردوستانه جنوب آسیا با موضوع حقوق بین‌الملل بشردوستانه و فناوری‌های نوین با همکاری وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران آغاز به کار کرد.

هشتمین کنفرانس منطقه‌ای حقوق بین‌المللی بشردوستانه جنوب آسیا

هشتمین کنفرانس منطقه‌ای حقوق بین‌المللی بشردوستانه جنوب آسیا با موضوع حقوق بین‌الملل بشردوستانه و فناوری‌های نوین با همکاری وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران آغاز به کار کرد.
هشتمین کنفرانس منطقه‌ای حقوق بین‌المللی بشردوستانه جنوب آسیا