هزینه ناوگان دریایی به دلار؛ درآمد به ریال

Home / هزینه ناوگان دریایی به دلار؛ درآمد به ریال

هزینه ناوگان دریایی به دلار؛ درآمد به ریال
رئیس اتحادیه حمل و نقل دریایی معتقد است که هزینه ناوگان دریایی به دلار و درآمد به ریال است.

هزینه ناوگان دریایی به دلار؛ درآمد به ریال

رئیس اتحادیه حمل و نقل دریایی معتقد است که هزینه ناوگان دریایی به دلار و درآمد به ریال است.
هزینه ناوگان دریایی به دلار؛ درآمد به ریال