هر متر مکعب آب 15 گرم محصول کشاورزی می‌دهد

Home / هر متر مکعب آب 15 گرم محصول کشاورزی می‌دهد

هر متر مکعب آب 15 گرم محصول کشاورزی می‌دهد
استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران گفت: هر متر مکعب آب 15 گرم محصول کشاورزی به ما می‌دهد که این آمار فاجعه است.

هر متر مکعب آب 15 گرم محصول کشاورزی می‌دهد

استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران گفت: هر متر مکعب آب 15 گرم محصول کشاورزی به ما می‌دهد که این آمار فاجعه است.
هر متر مکعب آب 15 گرم محصول کشاورزی می‌دهد