هدف واقعی انقلاب اسلامی تحقق خدامحوری است

Home / هدف واقعی انقلاب اسلامی تحقق خدامحوری است

هدف واقعی انقلاب اسلامی تحقق خدامحوری است
امام‌جمعه شهرستان سراوان گفت: هدف واقعی انقلاب اسلامی تحقق خدا‌محوری است.

هدف واقعی انقلاب اسلامی تحقق خدامحوری است

امام‌جمعه شهرستان سراوان گفت: هدف واقعی انقلاب اسلامی تحقق خدا‌محوری است.
هدف واقعی انقلاب اسلامی تحقق خدامحوری است