هدف نمایشگاه فن‌بازار اتصال صنعت به دانشگاه است

Home / هدف نمایشگاه فن‌بازار اتصال صنعت به دانشگاه است

هدف نمایشگاه فن‌بازار اتصال صنعت به دانشگاه است
مدیرکل امور اقتصادی دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری دانشگاه آزاد اسلامی گفت: هدف از نخستین نمایشگاه فن بازار تجهیزات پزشکی دانشگاه آزاد پیوند دانشگاه و صنعت است.

هدف نمایشگاه فن‌بازار اتصال صنعت به دانشگاه است

مدیرکل امور اقتصادی دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری دانشگاه آزاد اسلامی گفت: هدف از نخستین نمایشگاه فن بازار تجهیزات پزشکی دانشگاه آزاد پیوند دانشگاه و صنعت است.
هدف نمایشگاه فن‌بازار اتصال صنعت به دانشگاه است