نیروی دریایی پرچم‌دار اقتدار نظام در آب‌های بین‌المللی است

Home / نیروی دریایی پرچم‌دار اقتدار نظام در آب‌های بین‌المللی است

نیروی دریایی پرچم‌دار اقتدار نظام در آب‌های بین‌المللی است
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: نیروی دریایی امروز پرچم‌دار اقتدار نظام در عرصه آب‌های بین‌المللی است و تأمین امنیت را به شایستگی انجام می‌دهد.

نیروی دریایی پرچم‌دار اقتدار نظام در آب‌های بین‌المللی است

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: نیروی دریایی امروز پرچم‌دار اقتدار نظام در عرصه آب‌های بین‌المللی است و تأمین امنیت را به شایستگی انجام می‌دهد.
نیروی دریایی پرچم‌دار اقتدار نظام در آب‌های بین‌المللی است