نگرش جامعه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر تغییر کند

Home / نگرش جامعه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر تغییر کند

نگرش جامعه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر تغییر کند
مدیر کل نظارت و بازرسی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت: باید با عملکرد صحیح، نگرش جامعه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر تغییر کند.

نگرش جامعه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر تغییر کند

مدیر کل نظارت و بازرسی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت: باید با عملکرد صحیح، نگرش جامعه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر تغییر کند.
نگرش جامعه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر تغییر کند