نگرانی وزیر از موج چهارم انتقال ایدز در کشور

Home / نگرانی وزیر از موج چهارم انتقال ایدز در کشور

نگرانی وزیر از موج چهارم انتقال ایدز در کشور
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: که موج چهارم انتقال ایدز نگران کننده است.

نگرانی وزیر از موج چهارم انتقال ایدز در کشور

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: که موج چهارم انتقال ایدز نگران کننده است.
نگرانی وزیر از موج چهارم انتقال ایدز در کشور